Przejdź do treści

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS | Centrum Pracy Seniorek i Seniorów

Strona główna/Aktualności/Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

Aktualności 7 Sierpnia 2019

Gdański Urząd Pracy ogłasza dodatkowy III nabór wniosków o przyznanie środków z limitu podstawowego Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w dniach od 12.08.2019 r. do 13.08.2019 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił następujące priorytety wydatkowania środków limitu KFS na 2019 rok:

• Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; (Barometr Zawodów 2019);

• Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;

• Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

• Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

• Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;

• Priorytet 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

 

Elementy brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków znajdują się w Regulaminie przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019.

Wnioski można składać w formie papierowej w kancelarii GUP, ul. 3 Maja 9, pok. nr 029, poziom -1 lub elektronicznie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:

• Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,

• Podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami Realizacji Programów Rynku Pracy przyjętymi w GUP na rok 2019.


O czym należy pamiętać przed złożeniem wniosku?

1. W ramach naboru można złożyć maksymalnie 2 wnioski.
2. Na każdy rodzaj i formę kształcenia należy złożyć oddzielny wniosek.
3. Wskazane działania muszą rozpocząć się nie później niż w ciągu 4 miesięcy od złożenia wniosku i nie wcześniej niż 30 sierpnia bieżącego roku.
4. W 2019 r. GUP finansuje kształcenie do kwoty 5.000,00 zł na osobę.
5. Aktualne wnioski należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami. 

Więcej szczegółów znaleźć można w zakładce poświęconej Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu.

Dodatkowe informacje
Planowany jest IV termin naboru wniosków w okresie od 09.09.2019 r. do 12.09.2019 r. w ramach środków z Rezerwy KFS.

 

/mat.prasowe/

do góry