Przejdź do treści

Zmiany w projekcie wspierającym zatrudnienie niepełnosprawnych w administracji publicznej | Centrum Pracy Seniorek i Seniorów

Strona główna/Aktualności/Zmiany w projekcie wspierającym zatrudnienie niepełnosprawnych w administracji publicznej

Zmiany w projekcie wspierającym zatrudnienie niepełnosprawnych w administracji publicznej

Aktualności 6 Sierpnia 2019

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza pracodawców, instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, do udziału w projekcie wspierającym zatrudnienie osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W ramach programu możliwe jest skorzystanie z wysokiego wsparcia na wyposażenie stanowiska pracy, adaptację pomieszczeń czy szkolenia dla zatrudnianych pracowników.

O projekcie, kto może z niego skorzystać
Program Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 2018 roku. Do tej pory głównymi odbiorcami projektu były osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Od 2019 roku grupę beneficjentów rozszerzono również o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Sam projekt podzielony jest na dwa moduły - Instytucje oraz Staże zawodowe. Pierwszy z nich jest adresowany do organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego, a także państwowych i samorządowych instytucji kultury, które w ramach programu zatrudnią osoby niepełnosprawne. Drugi z modułów dedykowany jest organizacjom pozarządowym, które przystępując do programu przygotują i skierują osoby niepełnosprawne na staż zawodowy w administracji rządowej.

Formy wsparcia
Wysokość wsparcia, jakie w ramach programu można przeznaczyć na realizacje działań aktywizacyjnych wzrosła i obecnie waha się od 18 000 do 34 000 zł (w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności wysokość pomocy nie może przekroczyć 17 000 zł). Pomoc finansową mogą uzyskać pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne na okres co najmniej 12 miesięcy i może ona zostać przeznaczona na:

  • Wyposażenie nowych stanowisk pracy dla nowo zatrudnianych osób, odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia
  • Adaptację pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających nowo zatrudnianym pracownikom wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy
  • Zakup i autoryzacji oprogramowania na użytek nowo zatrudnionego pracownika oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.
  • Szkolenia osób niepełnosprawnych zatrudnianych na nowych stanowiskach pracy
  • Szkolenia już zatrudnionych pracowników w zakresie umiejętności współpracy z osobami zatrudnionymi na nowych stanowiskach pracy, w tym kosztów szkoleń pracowników pomagających osobom niepełnosprawnym
  • Organizację dowozu nowo zatrudnionych pracowników z miejsca zamieszkania do zakładu pracy
  • Dodatek motywacyjnego wypłacanego nowo zatrudnianym pracownikom do kwoty 400 zł miesięcznie, o ile pracodawca ponosi dodatkowe koszty aktywizacji zawodowej (np. związane z zatrudnieniem tłumacza języka migowego lub asystenta, zakwaterowaniem, opieką nad osobą zależną) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Jeżeli osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty związane z dojazdem do i z zakładu pracy, wysokość dodatku może zostać podwyższona do 600 zł miesięcznie.

    Dodatkową korzyścią z udziału w programie jest zwiększenie liczby niepełnosprawnych pracowników wśród wszystkich osób zatrudnionych i tym samym ograniczenie lub całkowite zniesienie obowiązkowych wpłat na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia do udziału w programie
Instytucje zainteresowane udziałem w programie powinny składać wnioski w oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na miejsce wyposażenia stanowiska pracy.

Wnioski sporządza się na formularzu dostępnym na stronie internetowej PFRON.

Wnioski mogą być składane w trybie ciągłym.

Dodatkowe informacje
Szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Dodatkowych informacji można także szukać w siedzibie Oddziału Pomorskiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 184 lub dzwoniąc pod numer telefonu /58/ 350-05-31, 350-05-40, 350-05-20.

/na podst. mat.pras./

do góry