Przejdź do treści

Deklaracja dostępności | Centrum Pracy dla Seniorek i Seniorów

Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Pracy Seniorek i Seniorów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Pracy Seniorek i Seniorów.
Data publikacji strony internetowej: 2018-11-08.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-11-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Profil zawodowy serniora dostępny w wyznaczonych miejscach na stronie jako link zewnętrzny nie jest dostępny z powodu, iż serwis w którym znajduje się formularz, nie należy do Gdańskiego Urzędu Pracy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-08
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Dostępne skróty klawiaturowe w ramach obsługi strony internetowej.

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Angelika Misiewicz, angelika.misiewicz@pracadlaseniorow.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 500-56-34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Pracy Seniorek i Seniorów
al. Grunwaldzka 30/32, 80-229 Gdańsk

Na chwilę obecną nie ma możliwości wejścia do budynku przez osoby niepełnosprawne. W przyszłym roku planujemy budowę pochylni dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. W przypadku potrzeby obsługi takich osób pracownicy wychodzą na zewnątrz w celu udzielenia pomocy tym osobom.
Naprzeciwko wejścia do budynku znajduje się oznaczone ogólnodostępne miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma żadnych ograniczeń w prawie wstępu z psem asystującym.

do góry