Przejdź do treści

Tłumacz języka migowego | Centrum Pracy Seniorek i Seniorów

Strona główna/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Centrum Pracy Seniorek i Seniorów zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) Gdański Urząd Pracy informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 , poz. 721 i Nr 171 , poz. 1016).

Centrum Pracy Seniorek i Seniorów informuje, że klienci, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zgłaszający chęć skorzystania z usług Gdańskiego Urzędu Pracy powinni:

  • zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze wcześniej, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Działu Organizacji i Informatki Gdańskiego Urzędu Pracy ul. Lastadia 41 pok. 302, bądź telefonicznie pod nr: 58 7431361, faxem 58 7431301 lub elektronicznie na adres:
  • wskazać metody komunikowania się tj.:
    • polski język migowy (PJM),
    • system językowo-migowy (SJM),
    • sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
do góry